Opis profilu naukowego

Opis profilu naukowego

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest obecne na rynku wydawniczym od 2002 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej mediów, polityki, a także filozofii i historii. Zdarzają się jednak publikacje sięgające poza wspomniane dyscypliny. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilkanaście lat działalności naukowej udało się opublikować kilkadziesiąt pozycji książkowych, broszur, a od 2014 r. także uczelniane czasopismo naukowe „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie” ukazujące się dwa razy w roku, które dotychczas było pięciokrotnie cytowane w bazie „Google Scholar”.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się w toruńskiej Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia ma w swojej tradycji cykliczne konferencje, takie jak „Oblicza…” (np. Oblicza iluzji, Toruń 2003,  Oblicza wolności słowa, Toruń 2005, Oblicza prawdy, Toruń 2006,  itd.,) jak również „Katolicy i…” (np. Katolicy i ekonomia, Toruń 2012, Katolicy i kultura, 2014, itd.). Pojawiające się na konferencji wystąpienia są następnie publikowane przez Wydawnictwo w formie pracy zbiorowej. Warto zaznaczyć, że nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś każdy z tomów posiada swoich recenzentów w stopniu przynajmniej doktora habilitowanego.

Oprócz publikowania materiałów z konferencji cyklicznych wydawnictwo AKSiM, zajmuje się również wydawaniem dokumentów z innych konferencji odbywających się w Toruniu, lub w innych miejscach przy współudziale uczelni. Warto tu wymienić przede wszystkim efekt Międzynarodowego Kongresu „Przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach II wojny światowej – pomoc Polaków w ratowaniu Żydów”, który odbył się w 2016 r. opublikowany w języku polskim i angielskim pt. Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, Toruń 2016, która posiada jedno cytowanie w indeksie Google Scholar. Drugą ważną publikacją jest Zrównoważony rozwój w świetle encykliki Laudato Si, Toruń 2016, będący pokłosiem konferencji o tym samym tytule organizowanej w Polskim Sejmie w październiku 2016 r.

Drugim ważnym elementem działalności wydawnictwa jest publikowanie monografii naukowych odpowiadających profilowi wydawnictwa. Wśród autorów, których prace pojawiły się drukiem znajdują się osoby współpracujące z  Akademią Kultury Społecznej i Medialnej; medioznawcy jak np. Hanna Karp (Cuda na sprzedaż : oblicza polskiej transformacji, Toruń 2008) czy Krystyna Czuba (Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej, Toruń 2007), historyk Maciej Wojtacki („Słowo” Stanisława Cata-Mackiewicza : dziennik konserwatystów wileńskich w latach 1922-1939 : monografia pisma, Toruń 2009), filozof Mateusz Kiereś (Spór o cywilizację. Stanowisko Henryka Romanowskiego, Toruń 2019) czy informatyk, kognitywista Grzegorz Osiński (Transhumanizm. Retiarius contra Secutor, Toruń 2018). Wydawnictwo nie zamyka się jednak wyłącznie na pracowników uczelni, ale publikuje także książki osób nie będących pracownikami AKSiM jak Michael Schooyans (Ukryte oblicze ONZ, Toruń 2002).

Wydawnictwo publikuje również biuletyny projektu Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP pt. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Tematyka publikacji wydawnictwa AKSiM jest bardzo szeroka, jednak za główny obszar zainteresowania wydawnictwa należy uznać medioznawstwo, w następnej kolejności nauki o człowieku, a także historię najnowszą. Skupia się więc ono na człowieku, jego roli we współczesnym świecie, szeroko pojętym humanizmie mającym swe korzenie w religii katolickiej i kulturze. Warto w tym miejscu wymienić wspominane już studium dra Grzegorza Osińskiego Transumanizm. Jest to pionierska praca na polskim rynku, która w sposób wyczerpujący prezentuje zagrożenia tytułowego transhumanizmu dla człowieka. Dr Osiński jest rozpoznawalną postacią w świecie nauki, jego liczne prace wg „Google Scholar” były cytowane 130 razy, przy czyn najnowsza praca pojawia się raz w powyższej bazie. Ostatnią wydaną już w 2019 r. monografią jest praca dra Mateusza Kieresia, Spór o cywilizację, która podobnie jak monografia Osińskiego również porusza ważny problem egzystencji człowieka we współczesnym świecie, z tą jednak różnicą, że autor spogląda na problem z perspektywy filozofii klasycznej. Praca pojawiła się niedawno na rynku wydawniczym, dlatego nie została jeszcze sklasyfikowana w żadnej bazie danych. Bardzo ważnym głosem w debacie historycznej była wydana w 2016 r. praca Pomoc Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej, która została jeden raz zacytowana w bazie „Google Scholar”. Jest to praca źródłowa, opublikowana w wersji polskiej i angielskiej. Dużą wartość merytoryczną prezentuje monografia pokonferencyjna Zrównoważony rozwój w świetle Encykliki Laudato, z 2016 r. której redaktorami obok ks. prof.  Waldemara Chrostowskiego, o. dra Zdzisława Klafki, Magdaleny Bodzenta byli również kardynał prof. Gerhard Műller i prof. Jan Szyszko.

Wydawnictwo stosuje dobre praktyki wydawnicze oparte o sprawdzone wzory proponowane przez Komitet Etyki Wydawniczej COPE. Wszystkie teksty, które trafiają do wydawnictwa podlegają weryfikacji przez Jednolity System Antyplagiatowy.