Problemy Współczesnej Polityki – Konflikty i bezpieczeństwo na świecie – Krystian Chołaszczyński, Dorota Piersa-Cywińska, Jan Wiśniewski, Dorota Żuchowska

Szczegóły

Tytuł: Problemy Współczesnej Polityki – Konflikty i Bezpieczeństwo na Świecie

Autor/redakcja: Krystian Chołaszczyński, Dorota Piersa-Cywińska, Jan Wiśniewski, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2019

ISBN 978-83-89124-12-8

Ilość stron: 309

Opis publikacji

Po rozpadzie Związku Radzieckiego i likwidacji tzw. bloku wschodniego pojawiły się nadzieje na stworzenie takiego systemu międzynarodowego, który pozwoliłby na istotne ograniczenie czynnika militarnego w relacjach między krajami oraz znacznie zmniejszyłby intensywność konfliktów politycznych, czy też gospodarczych. Podpisano szereg porozumień dotyczących redukcji i kontroli zbrojeń, próbowano też urzeczywistnić zapisy dotyczące wyrzeczenia się użycia siły między państwami. Podjęto próby ograniczenia rywalizacji wielkich mocarstw w ważnych strategicznie i gospodarczo miejscach na świecie. Idea „świata bez wojen”, czy też bez poważniejszych konfliktów bardzo szybko okazała się jednak mrzonką. Konflikty polityczne i militarne – oraz coraz częściej gospodarcze – o różnym podłożu i różnej intensywności nadal występują we wszystkich częściach świata, a społeczność międzynarodowa często pozostaje wobec nich bezsilna. Wyliczono, że po 1945 r. do dnia dzisiejszego miało miejsce około 2,5 tys. większych konfliktów zarówno międzypaństwowych (czyli działań zbrojnych podejmowanych przez jedno państwo przeciwko drugiemu państwu), jak i wewnętrznych, które były inspirowane z zewnątrz, a często prowadziły do wojen domowych. Nadzieje na znaczne ograniczenie tego typu działań okazały się płonne także po zakończeniu zimnej wojny, a więc po rozładowaniu napięcia oraz wygaszeniu rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelickimi skupionymi w Układzie Warszawskim a państwami niekomunistycznymi – pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych. 

Niestety, również XXI wiek obfituje w konflikty o różnorakim podłożu. Wzrasta zagrożenie działaniami terrorystycznymi i cyberterrorystycznymi, a ostatnimi czasy palącym tematem współczesnej polityki wielu państw stała się kwestia uchodźców. 

Coraz istotniejszy staje się nie tylko charakter konfliktów zbrojnych, ale również sposób, w jaki są one relacjonowane w mediach. Należy sobie zadać pytanie, czy media są neutralnym obserwatorem i bezstronnie relacjonują wojnę, czy też celowo zniekształcają przekaz, aby podsycić emocje społeczności międzynarodowej. 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja międzynarodowa na początku XXI w. wpływa na przedefiniowanie strategii bezpieczeństwa poszczególnych państw lub bloków polityczno-militarnych. Wyzwania i zagrożenia, wobec których stoi świat w XXI wieku, wpływają na nasze postrzeganie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 

Niniejsza publikacja dotyka wspomnianych tematów. Została podzielona na trzy wzajemnie się dopełniające części. W pierwszej z nich, zatytułowanej Konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, skupiono się na zaprezentowaniu konfliktów nie tylko o podłożu militarnym, lecz także związanych z kwestiami strategicznymi, ekonomicznymi i kulturowymi. W części drugiej, poświęconej Polityce bezpieczeństwa, przedstawiono kwestie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego w odniesieniu do wielu aspektów i działań w różnych częściach świata, jak również dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. W ostatniej części, zatytułowanej Media wobec konfliktów, zwrócono szczególną uwagę na przedstawianie sytuacji konfliktowych – w tym działań terrorystycznych – we współczesnych mediach oraz filmach dotyczących najważniejszych konfliktów w dzisiejszym świecie: w Afganistanie i Iraku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.